Privacy beleid

 
Het-Kappers-Huys hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het-Kappers-Huys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal      nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het-Kappers-Huys is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je  na het doornemen van het Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Het-Kappers-Huys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het-Kappers-Huys de volgende 
persoonsgegevens van jevragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Geslacht

Je persoonsgegevens worden door Het-Kappers-Huys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Het-Kapsalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het-Kappers-Huys de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Het-Kappers-Huys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Het-Kappers-Huys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het-Kappers-Huys de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Salarisgegevens
- Kopie ID
- BSN-nummer
- Bankgegevens.
Jouw persoonsgegevens worden door Het-Kappers-Huys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft wordt aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien  je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het-Kappers-Huys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
- Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen
- Medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je hebt ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je  te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen 
Als je naar aanleiding van dit Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op! 

Contactgegevens 
Het-Kappers-Huys
De Goorn 72A
1648 JS De Goorn
[email protected]